.

Viklund, Roger | Den Jesus som aldrig funnits

Den Jesus som aldrig funnits

En kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst

av Roger Viklund

248,00 kr
Levereras inom 1-3 vardagar
Quantity:

Utdrag ur 'Förord till andra upplagan'

Den första upplagan av Den Jesus som aldrig funnits utkom hösten 2005 och är sedan en tid tillbaka slutsåld. Önskemål har framförts till mig att utkomma med en andra upplaga, om inte utökad så i varje fall uppdaterad vad gäller den ständigt pågående bibel- och Jesusforskningen.

För att tillmötesgå dessa önskemål har jag i denna andra upplaga lagt mig vinn om att komplettera och uppdatera innehållet där så har visat sig vara behövligt utifrån de läsarreaktioner jag erhållit samt med hänsyn till nya forskningsrön ? inom såväl arkeologin som exegetiken ? som dykt upp under den tid som förflutit sedan utgivningen av första upplagan.

Denna andra upplaga har genomgått en omfattande bearbetning och är dessutom betydligt utökad i jämförelse med den första upplagan.

Den kritik som både fackfolk och vanliga läsare har riktat mot mina framförda teser har fått mig att inse behovet av att förtydliga där oklarhet har rått, att bättre ta hänsyn till och bemöta de motargument som framförts samt att grundligare behandla vissa områden som i den förra upplagan gavs en kanske alltför knapphändig behandling.

Jag har också valt att stryka vissa partier som fanns med i första upplagan, huvudsakligen sådant stoff som jag har bedömt vara av mindre betydelse. Detta har skett framför allt för att kunna bereda plats åt nytt material som jag har bedömt vara viktigare. Trots att vissa avsnitt alltså avlägsnats, har själva textmassan totalt sett ändå utökats med 16 sidor. Därutöver har också ett av många läsare efterfrågat person- och sakregister inkluderats.

Även om en stor del av innehållet i denna nya upplaga är antingen bearbetat eller helt nyskrivet är slutsatserna i princip desamma. Också materialets struktur med indelning i sektioner, kapitel och avdelningar överensstämmer med förra upplagans.

Bokens utformning och innehåll - utdrag ur sektion ett.

Sektion två, Arvet från Sinai, handlar om Gamla Testamentet och dess uppkomst samt om israeliternas historia. Denna avdelning är ingalunda komplett men visar ändå med all önskvärd tydlighet att Gamla Testamentet inte bör utgöra en grund för en modern religion. Den moderna arkeologin har gett oss en helt ny syn på israeliternas äldre historia. Dagens arkeologer har på det stora hela gett upp patriarkerna, fångenskapen i Egypten, utvandringen och erövringen av Kanaan. Den stora striden, som just nu rasar bland forskarna, gäller huruvida Davids och Salomos riken över huvud taget har funnits. Som kommer att framgå av kapitel '2.5 Israeliternas historia jämförd med GT' måste sannolikt även historien om David och Salomo skrivas om.

Sektion tre, Kristus före Kristus, är tänkt som en övergång mellan sektion två och fyra. Jag gör en synnerligen grundlig jämförelse mellan Jesusgestalten och andra gudssöner. Här behandlas också den messianska profetian som så småningom ledde fram till en intensiv längtan hos fromma judar efter en smord befriare, en messias, en Kristus. Jag avhandlar de olika föreställningar som florerade i Medelhavsområdet århundradena före vår tidräkning (fvt) och som kom att ge impulser till den gryende kristendomen.
Kapitel 3.4 redogör för de textställen i Gamla Testamentet som...


Denna bok är antikvarisk.

Denna bok finns i kategorierna:

Exegetik (inom Religion & esoterika, Humaniora)


Författare: Viklund, Roger
Undertitel: En kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst

Förlag: Bokförlaget Vimi, Estland
Genre: Religion & Esoterika
Ämnesord: Kristendom | Religion
Artikelnr: 35688222

Bindning & skick: Illustrerat pappband i normalt antikvariskt skick. Illustrerad. Förlagsband med omslagsbild i färg av författaren. [22x15,5 cm]. Första upplagan. 8:o (23 cm i höjd) . År: 2008. Omfång: 634 sidor.. Språk: Svenska

Läst denna bok och vill hjälpa oss att förstå..? Delta i vår enkät om denna bok, klicka...

35688222
1 Produkt

Uppgifter

Typ av bok
Antikvarisk

Specifika detaljer

Begagnad